Ce nereguli grave a descoperit Corpul de Control la Spitalul Universitar

Corpul de control al prim-ministrului a făcut public raportul întocmit după ancheta desfășurată la Spitalul Universitar de Urgență București, din ianuarie 2017, până în prezent.

Din raportul Corpului de control reiese că au fost constatate o serie de posibile stări de incompatibilitate și conflicte de interese în care s-ar afla mai multe persoane din conducerea spitalului (manager, șefi de secții). De asemenea, specialiștii corpului de control au constat nereguli la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli și totodată la achizițiile făcute de unitatea spitalicească.

Corpul de control a transmis că fostul manager al spitalului nu a organizat concursuri pentru toate posturile de șef de secție (în perioada 2017-2020), așa cum prevede art. 185 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

Din documentele puse la dispoziție s-a constatat că, în perioada supusă controlului (01.01.2017 – 12.08.2020), din totalul de 24 de secții clinice , 2 secții neclinice, un centru de hemodializă, o unitate de primiri urgențe și 5 laboratoare, au fost organizate de către entitate concursuri doar pentru 9 posturi de șef de secție”, arată raportul.

De asemenea, “au fost constatate o serie de posibile stări de incompatibilitate și conflicte de interese, în care s-ar afla mai multe persoane din conducerea spitalului (manager, șefi de secții), în special legate de deținerea unei funcții de conducere și prestarea unor activități în cadrul unei clinici private”. Situația prezentată se regăsește sub incidența prevederilor art. 178 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, conform sursei citate.

Având în vedere înlocuirile din funcție a unor șefi de secție (cadre universitare), din data de 12.06.2020, de către managerul interimar, s-a constatat că au fost împuternicite prin delegare atribuției de șefi de secție un număr de 5 medici ce nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 185 alin (7) din Legea 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și anume nu dețin calitatea de cadru didactic universitar.

Astfel, „în secţiile universitare clinice, laboratoarele clinice şi serviciile medicale clinice, funcţia de șef de secție, șef de laborator şi șef de serviciu medical se ocupă de către un cadru didactic universitar medical desemnat pe bază de concurs organizat conform prevederilor alin. (1)”. Această situație poate fi înțeleasă doar ca o măsură tranzitorie, care trebuie finalizată cât mai curând posibil și concretizată prin scoaterea la concurs a tuturor posturilor vacante de șefi de secție”, mai arată sursa citată.

În ceea ce privește elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli (BVC), pentru anul 2017 (buget întocmit în 2016) aceasta „s-a făcut fără fundamentarea necesarului de fonduri, în baza propunerilor conducătorilor de secții și compartimente existente din cadrul spitalului, de către directorul financiar contabil”.

Pentru anii 2018 și 2019, BVC nu s-a elaborat de către conducerea spitalului la propunerea șefilor de secție, așa cum prevede Ordinul Ministrului Sănătății (OMS) nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, cu modificările și completările ulterioare, ci au fost anexate filele de buget aprobate, aferente fiecărei secții medicale. Aceste aspecte sunt reglementate în Anexa nr. (1) a actului normativ, anterior menționat.

Astfel, membrii comitetului director care au participat la elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, nu au respectat prevederile pct. 6 din Anexa nr.1 la OMS nr. 1628/2007, cu modificările și completările ulterioare. BVC a fost întocmit fără a avea la bază centralizările efectuate de compartimentul economico-financiar, a propunerilor fundamentate, ale conducătorilor secţiilor din structura spitalului.

De asemenea, managerul spitalului nu a respectat prevederile pct.1 alin. (3) lit. l) din Normelor metodologice de aplicare aprobate prin OMS nr. 1043/2010, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește întocmirea BVC, care nu s-a făcut la propunerea șefilor de secție, fiind ulterior anexate doar filele de buget aprobate, aferente fiecărei secții medicale”, conform raportului.

Mai mult, conducerea spitalului nu a respectat prevederile legale privind acordarea vizei de Control Financiar Preventiv Propriu (CFPP).

La capitolul achiziții, conducerea Spitalului de Urgență București a încălcat „normele privind inițierea, încheierea, derularea contractelor precum și nerespectarea prevederilor legale în ceea ce privește operaţiunile specifice angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor publice” pentru 4 contracte.

Cu privire la contractele încheiate cu (…), Pentru perioada 2017-2019, spitalul, prin serviciul achiziții a încheiat mai multe contracte cu societatea (…), având ca obiect principal lucrări de reparații punct termic, fără a fi puse la dispoziția echipei de control documentele justificative pentru atribuirea acestor contracte, identificându-se mai multe erori/lipsuri, respectiv: lipsa caietului de sarcini, încadrarea eronată a obiectului contractelor (furnizare produse și prestare servicii, în loc de lucrări), lipsa proceselor verbale de recepție la finalizarea lucrărilor. Două dintre aceste contracte nu aveau nici măcar semnătura reprezentantului legal al entității controlate„, potrivit raportului.

Banii pentru achizițiile de măști și materiale sanitare nu au fost trecuți în buget

Corpul de control a mai constatat că au existat nereguli și la achiziția de măști și materiale sanitare, banii nefiind regăsiți în bugetul de venituri și cheltuieli.

Aspecte privitoare la achiziția de măști și materiale sanitare în contextul pandemiei generate de virusul SARS COV 2, facem următoarele precizări: a) Cu privire la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli, respectiv identificarea sursei de finanțare, în vederea achiziției de materiale sanitare necesare contextului generat de pandemie, au fost constatate următoarele: – sumele reprezentând excedent din anul precedent, nu se regăsesc în rapoartele oficiale de execuție bugetară, aferente lunilor ianuarie, februarie, martie, așa cum prevede art. 68 alin. (4) din Legea finanțelor publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. – transmiterea comenzilor de măști, dezinfectanți și alte materiale sanitare, către Compania (…), s-a făcut în data de 22.03.2020 de către compartimentul achiziții al spitalului, prin e-mail. În acel moment, suma aferentă acestei achiziții nu era prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli, buget care a fost avizat de CA și aprobat de MS în data de 31.03.2020. b) Cu privire la acordarea vizei de control financiar preventiv propriu, pe documentele privind achizițiile de măști, dezinfectanți și echipamente de protecție, achiziționate în perioada pandemiei, au fost constatate următoarele: În anumite situații nu au fost respectate prevederile OMFP nr.1792/2002, precum și a reglementărilor cuprinse în Ordonanța Guvernului nr. 119/1999, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pe comenzile lansate către diverși furnizori, nu a fost aplicată viza CFPP, operațiunile înregistrate fiind astfel, supuse unui risc financiar”, mai arată documentul.

Echipa de control a formulat propuneri de îmbunătățire a activității entității controlate, potrivit raportului.

Documentul va fi transmis și către: Ministerul Sănătății, spre analiză și valorificare; Agenției Naționale pentru Integritate, (extras) spre analiză și valorificare; Ministerul Finanțelor Publice – Direcția Generală de Inspecție EconomicoFinanciare (extras), spre analiză și valorificare; Spitalului Universitar de Urgență București, spre analiză și valorificare; Curtea de Conturi a României, spre analiză și valorificare; Departamentul pentru Luptă Antifraudă (extras), spre analiză și valorificare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here