Iohannis cere Parlamentului reexaminarea legii prin care permisul categoria B este valabil și pentru unele tipuri de motociclete

Preşedintelee Klaus Iohannis cere Parlamentului reexaminarea modificărilor la OUG privind circulaţia pe drumurile publice referitoare la condiţiile pe care trebuie că le îndeplinească deţinătorii permiselor de categoria B care doresc să conducă şi motociclete, considerând că nu sunt respectate norme de tehnică legislativă şi că prevederea potrivit căreia conducătorul auto trebuie să „facă dovada absolvirii a 10 ore de pregătire practică în cadrul unei unităţi autorizate de pregătire a conducătorilor de autovehicule” este neclară. De asemenea, dat fiind că legea se referă la motociclete cu transmisie automată cu cilindree maximă de 125 cm3, cu puterea maximă de 11 kW şi cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg, categoria A1, Iohannis consideră că se impune clarificarea intenţiei legiuitorului de a acorda dreptul posesorilor permiselor de conducere eliberate pentru categoria B de a conduce doar motociclete de acest tip, transmite News.ro.

La data de 24 iunie 2023, Parlamentul preşedintelui, în vederea promulgării, Legea pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PL-x nr. 552/2019).

Legea completează art. 241 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, în sensul acordării dreptului posesorilor permiselor de conducere eliberate pentru categoria B de a conduce şi motociclete cu transmisie automată cu cilindree maximă de 125 cm3, cu puterea maximă de 11 kW şi cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg, categoria A1. De asemenea, sunt instituite anumite condiţii pentru deţinătorii permiselor de categoria B care doresc să conducă şi motociclete de tipul celor anterior menţionate. Pentru a beneficia de acest drept, deţinătorii permiselor trebuie să aibă vârsta minimă de 24 de ani împliniţi, permisul pentru categoria B obţinut de minimum 3 ani şi să facă dovada absolvirii a 10 ore de pregătire practică în cadrul unei unităţi autorizate de pregătire a conducătorilor de autovehicule. Reglementarea este în acord cu dispoziţiile art. 6 alin. (3) lit. b) din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere.

Argumentele preşedintelui în favoarea cererii de reexaminare a legii:

1. Nerespectarea normelor de tehnică legislativă – plasare greşită a modificării în textul legislativ pe care îl modifică, repectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Articolul unic al legii supuse reexaminării completează art. 241 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu o nouă literă, lit. k), având următorul cuprins: „k) permisele de conducere eliberate pentru categoria B sunt valabile şi pentru motocicletele cu transmisie automată cu cilindree maximă de 125 cm3, cu puterea maximă de 11 kW şi cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg, categoria A1. Deţinătorii permiselor trebuie să aibă vârsta minimă de 24 de ani împliniţi, permisul pentru categoria B obţinut de minimum 3 ani şi să facă dovada absolvirii a 10 ore de pregătire practică în cadrul unei unităţi autorizate de pregătire a conducătorilor de autovehicule”. Altfel spus, intervenţia legislativă vizează dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice.

În forma în vigoare, art. 241 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 prevede că: „(1) Permisele de conducere se eliberează după cum urmează: a) pentru categoriile C1, C, D1 şi D – conducătorilor auto care deţin permis de conducere categoria B şi care au promovat examenul corespunzător categoriei solicitate; b) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E şi DE – conducătorilor auto care deţin permis de conducere pentru categoriile B, C1, C, D1, respectiv D şi care au promovat examenul corespunzător categoriei solicitate”. Prin urmare, acest text de lege reglementează nu dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, ci procedura eliberării permiselor de conducere, cuprinzând doar două litere, respectiv literele a) şi b).

Dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice este reglementat la următorul alineat al art. 241, respectiv la alin. (2), astfel: „Permisele de conducere dau dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, după cum urmează: a) permisele de conducere eliberate pentru categoriile C1E, CE, D1E sau DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria BE; b) permisele de conducere eliberate pentru categoria CE sunt valabile pentru categoria DE, dacă titularii deţin permis de conducere pentru categoria D; […] j) permisele de conducere eliberate pentru categoriile D sau DE sunt valabile şi pentru vehiculele din categoria Tb”.

Potrivit art. 61 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, „Prevederile modificate sau care completează actul normativ trebuie să se integreze armonios în actul supus modificării ori completării, asigurându-se unitatea de stil şi de terminologie, precum şi succesiunea normală a articolelor”, iar, potrivit art. 13 din acelaşi act normativ, „Actul normativ trebuie să se integreze organic în sistemul legislaţiei, scop în care: a) proiectul de act normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelaşi nivel, cu care se află în conexiune”.

Din analiza obiectului de reglementare şi a structurii celor două alineate rezultă o plasare greşită a intervenţiei legislative la alin. (1) al art. 241 ce reglementează procedura eliberării permiselor de conducere, iar nu dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice. Prin urmare, considerăm că intervenţia legislativă trebuie să vizeze completarea art. 241 alin. (2). Menţionăm că această observaţie a fost formulată şi de Consiliul Legislativ prin avizul nr. 460/2019.

În concluzie, prin nesocotirea normelor de tehnică legislativă, normele adoptate contravin jurisprudenţei constituţionale, generând totodată un impact semnificativ în derularea unor raporturi sociale, cu implicaţii asupra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice şi, implicit, a protejării drepturilor fundamentale la viaţă şi integritate fizică prevăzute de art. 22 din Constituţie.

2. Nu se precizează cum poate face conducătorul auto „dovada absolvirii a 10 ore de pregătire practică în cadrul unei unităţi autorizate de pregătire a conducătorilor de autovehicule”. Se impune clarificarea intenţiei legiuitorului de a acorda dreptul posesorilor permiselor de conducere eliberate pentru categoria B de a conduce doar motociclete cu transmisie automată din categoria A1.

De asemenea, potrivit normei introduse de legea supusă reexaminării, conducătorul auto trebuie să „facă dovada absolvirii a 10 ore de pregătire practică în cadrul unei unităţi autorizate de pregătire a conducătorilor de autovehicule”.

Dat fiind că, potrivit reglementărilor în vigoare, categoriile de vehicule care pot fi conduse pe drumurile publice rezultă în mod clar din tipul de permis eliberat şi categoriile de vehicule înscrise în acesta, este neclar cum anume se va face dovada absolvirii celor 10 ore de pregătire practică şi dacă această dovadă trebuie deţinută fizic şi prezentată în cazul unui control, de fiecare conducător de vehicule, alături de permisul de conducere eliberat potrivit art. 24 şi art. 241 din O.U.G. nr. 195/2002.

Art. 8 alin. (4) teza I din Legea nr. 24/2000 prevede că: „Textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent şi inteligibil, fără dificultăţi sintactice şi pasaje obscure sau echivoce”. Astfel, fără a pune în discuţie oportunitatea adoptării soluţiei legislative, apreciem că, pentru eficienta aplicare a normelor ce ţin de siguranţa circulaţiei pe drumurilor publice, se impune clarificarea intenţiei legiuitorului de a acorda dreptul posesorilor permiselor de conducere eliberate pentru categoria B de a conduce doar motociclete cu transmisie automată din categoria A1.

Nu în ultimul rând, dată fiind importanţa siguranţei circulaţiei pe drumurile publice şi nevoia de stabilitate şi previzibilitate legislativă, care să dea posibilitatea atât destinatarilor legii, cât şi celor care o aplică să îşi ajusteze în mod corespunzător conduita, considerăm că intervenţiile legislative în acest domeniu trebuie să fie coerente, unitare şi cât mai puţin fragmentate. Spre exemplu, în cursul anului curent, O.U.G. nr. 195/2002 a fost modificată şi/sau completată prin mai multe legi, iar în prezent, în procedură parlamentară, există numeroase alte iniţiative legislative ce vizează acest act normativ.

Faţă de argumentele expuse mai sus şi având în vedere competenţa legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here