DOCUMENT | Declarația finală NATO după summitul de la Londra

sursa: NATO

Declarația finală a summitului NATO de la Londra a reconfirmat angajamentul ferm al tuturor celor 29 de state membre asupra Articolului 5, cel care prevede că un atac asupra unei țări aliate este un atac asupra tuturor. De asemenea, toți aliații au reconfirmat și că NATO este o alianță defensivă, care este gata să răspundă la orice amenințare, indiferent de unde vine și când vine. Rusia este trecută prima pe lista de amenințări la adresa securității euroatlantice, înaintea terorismului.

Declarația integrală:

 1. Astăzi, ne adunăm la Londra, prima casă a NATO, ca să celebrăm 70 de ani de la crearea celei mai puternice și de succes alianțe din istorie, și să marcăm 30 de ani de la căderea Cortinei de Fier. NATO garantează securitatea teritoriului nostru și celor un miliard de cetățeni ai noștri, libertatea și valorile comune, printre care democrația, libertate individuală, drepturile omului și statul de drept. Solidaritatea, unitatea și coeziunea sunt principii aflate la temelia Alianței noastre. În timp ce lucrăm împreună ca să prevenim conflicte și să menținem pacea, NATO rămâne baza apărării noastre colective și un forum esențial pentru consultări și decizii de securitate între Aliați. Reafirmăm trainica legătură transatlantică între Europa și America de Nord, adeziunea la scopul și principiile Chartei Națiunilor Unite și angajamentul nostru solemn, așa cum este el înscris în Articolul 5 al tratatului de la Washington, că un atac împotriva unui aliat va fi considerat un atac împotriva tuturor.
 2. Suntem hotărâți să împărțim costurile și responsabilitățile securității noastre indivizibile. Prin Angajamentul pentru Investiții în Apărare, creștem investițiile în apărare în ton cu principiile de 2% și 20%, investimă în capabilități noi și contribuim mai multe forțe la misiuni și operațiuni. Cheltuielile pentru apărare ale celorlalte țări, în afară de SUA, cresc de cinci ani consecutivi. Au fost investite în apărare peste 130 de miliarde de dolari suplimentare. În acord cu angajamentul nostru, așa cum este el în Articolul 3 al Tratatului de la Washington, continuăm să întărim capacitatea individuală și colectivă de la rezista la orice formă de atac. Progresăm bine. Trebuie să facem mai mult și vom face mai mult.
 3. Noi, ca Alianță, suntem confruntați cu amenințări și provocări care vin din toate direcțiile strategice. Acțiunile agresive ale Rusiei constituie o amenințare la adresa securității euroatlantice; terorismul, în toate formele și manifestările sale, rămâne o amenințare continuă pentru noi toți. Actorii statali și non-statali amenințări ordinea internațională bazată pe reguli. Instabilitatea de dincolo de granițele noastre contribuie la fenomene migratorii neobișnuite. Suntem confruntați cu amenințări cibernetice și hibride.
 4. NATO este o alianță defensivă care nu reprezintă o amenințare pentru nicio țară. Ne adaptăm capabilitățile militare, strategia și planurile pentru toată Alianța, în acord cu abordarea noastră de 360 de grade față de securitate. Am luat decizia să îmbunătățim promptitudinea forțelor noastre ca să răspundă la orice amenințare, în orice moment și din orice direcție. Suntem ferm angajați să luptăm împotriva terorismului și să acționăm împreună cu mai multă tărie ca să-l înfrângem. Adresăm și vom continua să adresăm într-un mod ponderat și responsabil desfășurarea de către Rusia a unor noi rachete cu rază intermediară de acțiuni, care au provocat încetarea tratatului Forțelor Nucleare Intermediare (INF) și care reprezintă un risc semnificativ la adresa securității euroatlantice. Facem din ce în ce mai multe acțiuni ca să ne protejăm libertățile pe mare și în aer. Întărim în continuare abilitatea noastră de descurajare și apărare cu un amestec potrivit de capabilități nucleare, convenționale și antirachetă, pe care continuăm să le adaptăm. Cât timp vor exista arme nucleare, NATO va rămâne o alianță nucleară. Suntem de deplin angajați pentru păstrarea și întărirea mijloacelor eficiente de control al armelor, dezarmare și neproliferare, ținând cont și de climatul existent de securitate. Aliații sunt ferm angajați să implementeze complet Tratatul de Neproliferare a Armelor Nucleare în toate aspectele sale, inclusiv dezarmarea nucleară, neproliferarea și folosirea pașnică a energiei nucleare. Rămânem deschiși la dialog și la o relație constructivă cu Rusia, atunci când acțiunile Rusiei vor face asta posibilă.
 5. Lucrăm să creștem nivelul de securitate al tuturor. Am întărit parteneriatele cu vecinătatea noastră și dincolo de ea, am adâncit dialogul politic, sprijinul și angajamentul cu țările partenere și cu organizațiile internaționale. Reafirmăm angajamentul nostru față de securitatea și stabilitatea pe termen lung a Afganistanului. Creștem cooperarea cu Națiunile Unite; este un progres fără precedent în cooperarea NATO-UE. Suntem angajați că respectăm politica Ușilor Deschise, care întărește Alianța și care a adus siguranță pentru milioane de europeni. Macedonia de Nord este astăzi aici alături de noi și va fi în curând cel mai nou Aliat. Suntem angajați ca toate misiunile și operațiunile noastre să fie un succes. Îi salutăm toți bărbații și toate femeile care au servit NATO și îi omagiem pe cei care și-au sacrificat viețile ca noi să fim în siguranță.
 6. Ca să rămânem în siguranță, trebuie să ne uităm la viitor. Ne ocupăm de toate tehnologiile noi ca să ne păstrăm avansul tehnologic, dar menținem în același timp valorile și normele noastre. Vom continua să creștem rezistența societăților noastre, cât și a infrastructurii critice și a securității energetice. NATO și Aliații, fiecare în sfera lui autoritate, sunt angajate să garanteze securitatea comunicațiilor, inclusiv 5G, recunoscând nevoia de sisteme sigure și rezistente. Am declarat spațiul drept un domeniu operațional pentru NATO, a recunoscut importanța lui în păstrarea siguranței noastre și pentru contracararea provocărilor la adresa securității, în paralel cu protejarea legilor internaționale. Creștem numărul de unelte necesare pentru a răspunde la atacuri cibernetice și ne întărim abilitatea de a ne pregăti, de a descuraja și de a ne apăra de tactici hibride care doresc să ne submineze securitatea și societăților. Creștem rolul NATO în securitatea umană. Recunoaștem că influența și politicile internaționale în creștere ale Chinei reprezintă atât oportunități cât și provocări de care trebuie să ne ocupăm împreună, ca o alianță.
 7. Ținând cont de climatul strategic în evoluție, îl invităm pe Secretarul General să prezinte miniștrilor de Externe o propunere agreată de Consiliu pentru un proces de reflecție pentru viitor sub auspiciile sale, care să țină cont de expertiza relevantă, astfel încăt să fie întărită și mai mult dimensiunea politică a NATO inclusiv prin consultări.
 8. Ne arătăm aprecierea pentru ospitalitatea generoasă a Regatului Unit. Ne vom întâlni din nou în 2021.
 9. În aceste timpuri pline de provocări, suntem mai puternici ca Alianță iar cetățenii noștri sunt mai siguri. Legăturile și angajamentele mutuale ne-au garantat libertățile, valorile și securitatea în ultimii 70 de ani. Acționăm astăzi ca să ne asigurăm că NATO va garanta aceste libertăți, valori și securitate și pentru următoarele generații.

Declarația integrală în engleză:

 1. Today, we gather in London, NATO’s first home, to celebrate seventy years of the strongest and most successful Alliance in history, and mark the thirtieth anniversary of the fall of the Iron Curtain.  NATO guarantees the security of our territory and our one billion citizens, our freedom, and the values we share, including democracy, individual liberty, human rights, and the rule of law.  Solidarity, unity, and cohesion are cornerstone principles of our Alliance.  As we work together to prevent conflict and preserve peace, NATO remains the foundation for our collective defence and the essential forum for security consultations and decisions among Allies.  We reaffirm the enduring transatlantic bond between Europe and North America, our adherence to the purposes and principles of the United Nations Charter, and our solemn commitment as enshrined in Article 5 of the Washington Treaty that an attack against one Ally shall be considered an attack against us all.

 2. We are determined to share the costs and responsibilities of our indivisible security. Through our Defence Investment Pledge, we are increasing our defence investment in line with its 2% and 20% guidelines, investing in new capabilities, and contributing more forces to missions and operations. Non-US defence expenditure has grown for five consecutive years; over 130 billion US dollars more is being invested in defence.  In line with our commitment as enshrined in Article 3 of the Washington Treaty, we continue to strengthen our individual and collective capacity to resist all forms of attack.   We are making good progress.  We must and will do more.

 3. We, as an Alliance, are facing distinct threats and challenges emanating from all strategic directions.  Russia’s aggressive actions constitute a threat to Euro-Atlantic security; terrorism in all its forms and manifestations remains a persistent threat to us all.  State and non-state actors challenge the rules-based international order. Instability beyond our borders is also contributing to irregular migration. We face cyber and hybrid threats. 

 4. NATO is a defensive Alliance and poses no threat to any country.  We are adapting our military capabilities, strategy, and plans across the Alliance in line with our 360-degree approach to security. We have taken decisions to improve the readiness of our forces to respond to any threat, at any time, from any direction.  We stand firm in our commitment to the fight against terrorism and are taking stronger action together to defeat it.  We are addressing and will continue to address in a measured and responsible way Russia’s deployment of new intermediate-range missiles, which brought about the demise of the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty and which pose significant risks to Euro-Atlantic security.  We are increasing action to protect our freedoms at sea and in the air. We are further strengthening our ability to deter and defend with an appropriate mix of nuclear, conventional, and missile defence capabilities, which we continue to adapt.  As long as nuclear weapons exist, NATO will remain a nuclear alliance.  We are fully committed to the preservation and strengthening of effective arms control, disarmament, and non-proliferation, taking into account the prevailing security environment.   Allies are strongly committed to full implementation of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons in all its aspects, including nuclear disarmament, non-proliferation, and the peaceful uses of nuclear energy.  We remain open for dialogue, and to a constructive relationship with Russia when Russia’s actions make that possible. 

 5. We work to increase security for all.  We have strengthened partnerships in our neighbourhood and beyond, deepening political dialogue, support, and engagement with partner countries and international organisations.  We reaffirm our commitment to long-term security and stability in Afghanistan.  We are increasing our cooperation with the United Nations; there is unprecedented progress in NATO-EU cooperation.  We are committed to NATO’s Open Door policy, which strengthens the Alliance and has brought security to millions of Europeans. North Macedonia is here with us today and will soon be our newest Ally. We are committed to the success of all our operations and missions. We pay tribute to all the men and women who have served for NATO, and honour all those who have sacrificed their lives to keep us safe.

 6. To stay secure, we must look to the future together.  We are addressing the breadth and scale of new technologies to maintain our technological edge, while preserving our values and norms.  We will continue to increase the resilience of our societies, as well as of our critical infrastructure and our energy security.  NATO and Allies, within their respective authority, are committed to ensuring the security of our communications, including 5G, recognising the need to rely on secure and resilient systems.  We have declared space an operational domain for NATO, recognising its importance in keeping us safe and tackling security challenges, while upholding international law.  We are increasing our tools to respond to cyber attacks, and strengthening our ability to prepare for, deter, and defend against hybrid tactics that seek to undermine our security and societies. We are stepping up NATO’s role in human security.  We recognise that China’s growing influence and international policies present both opportunities and challenges that we need to address together as an Alliance. 

 7. Taking into account the evolving strategic environment, we invite the Secretary General to present to Foreign Ministers a Council-agreed proposal for a forward-looking reflection process under his auspices, drawing on relevant expertise, to further strengthen NATO’s political dimension including consultation.

 8. We express our appreciation for the generous hospitality extended to us by the United Kingdom.  We will meet again in 2021.

 9. In challenging times, we are stronger as an Alliance, and our people safer. Our bond and mutual commitment have guaranteed our freedoms, our values, and our security for seventy years. We act today to ensure that NATO guarantees those freedoms, values, and security for generations to come.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here