Sursa foto: Inquam Photos/George Călin

Curtea de Conturi a constatat abateri constante semnifivative pe anul 2018 la Academia Română , iar situaţiile financiare, în ansamblul lor, nu au prezentat fidel performanţa financiară a instituţiei la 31 decembrie 2018, denaturările constatate fiind semnificative potrivit news.ro.

Academia Română (AR) este cel mai înalt for naţional de consacrare ştiinţifică şi culturală al ţării, care reuneşte personalităţi din domeniile ştiinţei şi culturii, atât din ţară, cât şi din străinătate.

În subordinea Academiei Române funcţionează Biblioteca Academiei Române, Editura Academiei Române, Casa Oamenilor de Ştiinţă, Clubul Oamenilor de Ştiinţă, Revista „Academica”, Fundaţia „Patrimoniu”, Spitalul „Elias” şi Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă.

Fundaţia testamentară a Familiei Menachem H. Elias funcţionează sub supravegherea şi controlul Academiei. Sub egida Academiei Române funcţionează Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Fundaţia Europeană „Titulescu” şi Fundaţia „Horia Hulubei”.

Potrivit raportului pe 2018 al Curţii de Conturi, şi în cazul acestei instituţii opinia este un „contrară”.

Valoarea cumulată a abaterilor constatate a depăşit pragul de semnificaţie, iar situaţiile financiare, în ansamblul lor, nu au prezentat fidel performanţa financiară a entităţii la 31 decembrie 2018, denaturările constatate fiind semnificative”, se arată în raport.

Entitatea nu a luat măsuri în vederea ducerii la îndeplinire a tuturor măsurilor dispuse în anii precedenţi prin deciziile Curţii de Conturi. De asemenea, au fost constatate mai multe abateri la ordonatorii de credite aflaţi în subordinea Academiei Române, în condiţiile în care aceasta, în calitatea sa de ordonator principal de credite, avea atribuţii de coordonare, îndrumare, supraveghere şi control al activităţii entităţilor subordonate, inclusiv cea referitoare la centralizarea în situaţiile financiare a datelor şi informaţiilor acestor entităţi.

Academia Română a scăzut din evidenţa contabilă contravaloarea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar pentru care au fost întocmite procese-verbale de casare, însă fără finalizarea operaţiunilor de valorificare a acestora. Bunurile au fost propuse pentru casare în urma inventarierii efectuate la finalul exerciţiului financiar 2017, dar „nu au mai fost predate către REMAT, ele reţinându-se în continuare spre folosinţă în Academia Română”.

În contul extrabilanţier „Alte valori în afara bilanţului – Terenuri, clădiri, donaţii” au fost înregistrate 30 de bunuri fără valoare constatate plus în urma inventarierii patrimoniului Academiei Române din anul 2013 şi care au rămas neclarificate până în anul 2019.

Academia a înregistrat în evidenţa contabilă obligaţii de plată în sumă de 142.600 de lei, la momentul efectuării plăţii şi nu la momentul creării obligaţiei de plată, nerespectând principiul contabilităţii pe bază de angajamente. Aşadar, serviciile prestate nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă şi nu au fost recunoscute ca o cheltuială la data efectuării serviciilor, respectiv anul 2017, acestea fiind înregistrate şi trecute pe cheltuielile anului bugetar 2018.

La nivelul entităţii au mai fost constatate deficienţe în ceea priveşte efectuarea inventarierii elementelor patrimoniale şi privind modul de organizare şi de evidenţă a activelor fixe aflate în patrimoniul acesteia.

În cazul Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii, ordonator terţiar de credite, nu a recuperat, pe baza cererilor de finanţare transmise către Uniunea Europeană, suma de 4.335.900 de lei, reprezentând finanţarea din fonduri externe nerambursabile pentru două proiecte POSDRU.

Tot la nivelul Institutului figurează şi suma de 1.570.400 de lei, reprezentând cheltuieli incluse în Cererile de rambursare aferente unui proiect, aprobate şi încasate de beneficiar, dar care au făcut obiectul unui dosar aflat pe rolul instanţei, în faza de recurs, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, fiind în curs de judecare.

Prin urmare, Academia nu a clarificat, la întocmirea bilanţului contabil pe 31 decembrie 2018, existenţa sumelor înregistrate în conturile contabile, neasigurând acurateţea şi fidelitatea datelor patrimoniale prezentate în situaţiile financiare centralizate.

Institutul de Sociologie „Dimitrie Gusti”, ordonator secundar de credite, a menţinut nejustificat, pe o perioadă mai mare de trei luni, în contul „Decontări din operaţii în curs de clarificare”, sume reprezentând remuneraţii neeligibile pentru activităţi desfăşurate şi unele cheltuieli aferente burselor doctorale şi postdoctorale acordate în cadrul unui proiect POSDRU, precum şi cheltuieli considerate neeligibile în cadrul unui proiect în care institutul a avut calitatea de partener.

Centrul de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică „Acad. David Davidescu”, ordonator terţiar de credite, nu a respectat prevederile legale privind existenţa raporturilor juridice de muncă, prin menţinerea în activitate, fără aprobarea Consiliului ştiinţific, după împlinirea vârstei legale de pensionare, a trei cercetători ştiinţifici.

Conform prevederilor legale, la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, pentru desfăşurarea în continuare a activităţii de cercetare-dezvoltare ar fi fost necesară fie modificarea anuală a duratei contractului şi transformarea acesteia în perioadă determinată, fie încheierea unui nou contract individual de muncă pe perioadă determinată, astfel încât prelungirea acestuia să fie efectuată şi în baza aprobării Consiliului ştiinţific.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here